Huishoudelijk Reglement

Personeelsvereniging “De Trolley’s”
 
Naam, Vestiging, Doel

Artikel 1


Er is een vereniging opgericht, die de naam draagt van Personeelsvereniging “De Trolley’s”; het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem. Zij is gevestigd te Arnhem en heeft haar domicilie ten huize van de secretaris.


Artikel 2


Het doel van de vereniging is, aan de leden de gelegenheid te geven tot sport en ontspanning. De rechten en plichten van de leden worden vastgesteld en bewaakt door de commissaris van de betreffende activiteit. De commissaris staat onder toezicht van het bestuur. Hiermee vervalt het vorige reglement.


Artikel 3
De vereniging is opgericht op 2 mei 1950 en is aangegaan voor de tijd van 29 jaar.
Op 2 januari 1979 is tijdens de ledenvergadering van de vereniging, welke op 2 mei 1950 voor de duur van 29 jaar was opgericht, voor onbepaalde tijd verlengd.


Artikel 4


Het verenigingsjaar loopt van september tot september, waarbij er een reces is van 1 juni t/m de 1ste ledenvergadering, begin september.


Artikel 5Lid van de vereniging worden zij, die ongeacht welke functie, als werknemer of via een uitzendbureau werkzaam zijn bij het Gemeente Vervoerbedrijf Arnhem, of diens rechthebbende opvolgers. Om als lid te worden toegelaten, dient men zich schriftelijk of digitaal aan te melden bij de secretaris. De beslissing of men al of niet wordt toegelaten berust bij het bestuur.
Beroep tegen een beslissing van het bestuur kan worden ingesteld bij de algemene ledenvergadering van de vereniging. De algemene ledenvergadering geeft dan met meerderheid van de stemmen haar goed- of afkeuring van het bestuursbesluit.
 
Tot ereleden van de vereniging kunnen diegene worden benoemd, die zich voor de vereniging duidelijk verdienstelijk hebben gemaakt.
Benoeming tot erelid geschiedt op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen. Van deelname aan deze stemming is de voorgedragen kandidaat uitgesloten.
Ereleden hebben het recht om ledenvergaderingen te bezoeken; hun stem uit te brengen en aan de discussie deel te nemen.
De leden zijn verplicht zich te gedragen naar de voorschriften van het bestuur en eveneens naar de richtlijnen opgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Zij betalen hiervoor de vastgestelde contributie

Het lidmaatschap eindigt bij:

 1. Overlijden;
 2. Schriftelijke opzegging;
 3. Royement;
 4. Ontslag uit betrekking van de op dat moment zijnde concessiehouder.

Een lid dat in woord en daad de belangen van de vereniging schaadt, kan door het bestuur voor royement worden voorgedragen tijdens de algemene ledenvergadering. Het stemmen geschiedt schriftelijk en het royement is definitief bij een meerderheid aan stemmen. In afwachting van de uitkomst van het royement, door de algemene ledenvergadering kan het betrokken lid voor ten hoogste 2 maanden worden geschorst.
 
Eveneens kan schorsing voor ten hoogste 2 maanden plaatsvinden van hen, die zich tijdens activiteiten van de vereniging onbehoorlijk “hebben” gedragen.
Tegen een schorsing kan het betrokken lid beroep aantekenen tijdens een buitengewone ledenvergadering. Deze vergadering dient te worden gehouden binnen 14 dagen nadat door het betrokken lid beroep is aangetekend; welke schriftelijk moet worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. In het beroepschrift moet worden aangegeven met welke argumenten het betrokken lid zich tegen de schorsing verweerd. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen over het al of niet doorgaan van de schorsing. Van de stemming hierover zijn uitgesloten het bestuur en het voor schorsing voorgedragen lid.


Artikel 6

Lid van de vereniging kunnen worden of blijven:

 1. Diegenen, die gepensioneerd zijn.
 2. Diegenen, die met functioneel leeftijdsontslag zijn.
 3. Diegenen, die om gezondheidsredenen voor hun pensioengerechtigde leeftijd afgekeurd worden, en diegenen die om uitzonderlijke redenen hun functie niet meer kunnen of mogen uitoefenen en elders herplaatst worden.
 4. Diegenen, die werkzaam zijn binnen de huidige concessiehouder.

Artikel 7

Neven leden
Contributie per maand bedraagt per neven lid € 5, per maand.
Om neven lid te kunnen worden van onze verenging dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 1. Werkzaam zijn geweest binnen de onze concessie en nu elders werken en die niet vallen onder Artikel 6.lid c;
 2. Kunnen deelnemen aan activiteiten die de verenging aanbiedt en goedgekeurd zijn door het bestuur;

Neven leden zijn uitgesloten van:

 • Stemrecht tijdens een ledenvergadering.
 • Gebruik maken van de gepensioneerden regeling, betreffende 50% korting op de contributie kosten.
 • Deelname aan activiteiten van gepensioneerden;
 • Gebruik maken van de 50 jaar lid regeling, betreffende vrijstelling van contributie
 • Voor het uitoefenen van een bestuursfunctie.

Het bestuur houdt hierin ten allen tijden het recht voor hierover een beslissing te nemen. Het bestuur heeft dezelfde rechten en plichten als de overige leden. Hiernaast oefenen zij ook een bestuursfunctie uit.

Artikel 8

Financieel

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies en alle andere langs wettelijke weg te verkrijgen middelen. Het beheer van de geldmiddelen wordt opgedragen aan de penningmeester. De contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 9

Vergaderingen

Het bestuur roept haar leden indien nodig op, maar tenminste eenmaal per jaar in een algemene ledenvergadering bijeen. Deze vind plaats in de maand september
Tijdens de in september te houden vergadering brengt het bestuur verslag uit van zijn werkzaamheden over het afgelopen verenigingsjaar middels een jaarverslag opgesteld door de penningmeester en de secretaris. Tenminste 10 stemgerechtigde leden hebben het recht, het bestuur schriftelijk te verzoeken een buitengewone ledenvergadering bijeen te roepen.
Het bestuur is verplicht binnen 14 dagen aan dat verzoek gevolg te geven. Het onderwerp dient bij de aanvraag te worden vermeld. Artikel 10

Stemmen

Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd.
Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig: 

 1. Blanco uitgebrachte of onduidelijke stembriefjes;
 2. Besluiten, zowel over personen als over zaken. Deze worden genomen met meerderheid van stemmen, d.w.z. De helft plus 1.
 3. Bij staken van stemmen wordt een zakelijk voorstel geacht te zijn verworpen, terwijl bij stemming over personen een herstemming plaatsvindt tussen de overgebleven 2 kandidaten, die de meeste stemmen gekregen hebben. Indien er zelfs dan nog geen meerderheid is, zal er een nieuwe voordracht moeten plaatsvinden.

Artikel 11Het bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste 9 en ten hoogste 13 personen.
De voorzitter, secretaris en de penningmeester worden door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen in functie gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de verenging. Deze functies kunnen worden bekleed door zowel werkende als gepensioneerde leden.
De overige functies binnen het bestuur worden onderling verdeeld. Het bestuur heeft 2 jaar zitting, met dien verstande dat voorzitter en penningmeester in de even jaren en de overige bestuursleden verdeeld in de oneven en even jaren aftreden. Zij zijn terstond verkiesbaar.
Kandidaten voor het bestuur moeten tenminste 3 dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur aangemeld worden. Het bestuur is verplicht deze kandidaten op de algemene ledenvergadering voor te dragen.


Artikel 12

Verantwoording

 1. De voorzitter heeft de algemene leiding van de vereniging en vertegenwoordigt met de secretaris de vereniging in en buiten rechten. Hij draagt zorg voor een vlotte gang van zaken en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering. Hij leidt zowel de bestuurs- als de algemene ledenvergaderingen. Hij heeft het recht discussies te sluiten en in het bijzijn van de vergadering de goedgekeurde notulen van de voorgaande vergadering te ondertekenen. Bij afwezigheid van de voorzitter geschiedt het ondertekenen door het bestuurslid met de meeste zittingsjaren.
 2. De secretaris houdt de notulen van alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij. Aan het einde van het verenigingsjaar brengt hij in de algemene vergadering een jaarverslag uit. Hij beheerd eveneens de correspondentie van de vereniging. 
Hij is verplicht alle binnenkomende stukken en de uitgaande stukken op een overzichtelijke wijze te bewaren.
 3. De penningmeester beheert de financiële kant van de vereniging en houdt daarvan op overzichtelijke wijze de boekhouding.  Aan het einde van elk boekjaar maakt hij over het afgelopen jaar een financieel verslag en brengt dit ter kennis aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering.
  Hij is verplicht ten allen tijde inzage te geven van boeken en bescheiden aan de voorzitter, secretaris en aan de door de algemene ledenvergadering te benoemen kascommissie. Hij dient daarbij alle gewenste inlichtingen te verstrekken.

Artikel 13

Kascommissie

Op de in september van ieder jaar te houden algemene ledenvergadering wordt een kascommissie benoemd, bestaande uit 3 leden van de vereniging. Deze leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur of commissariaten. De kascommissie controleert gedurende het lopende boekjaar, boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt hierover schriftelijk verslag uit op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, in september van ieder jaar. 


Artikel 14

Ontbinding

Tot ontbinding van de vereniging kan worden besloten op een daartoe speciaal bijeen geroepen algemene ledenvergadering. Aan het besluit tot ontbinding moet door tenminste twee derde van de leden schriftelijk toestemming worden gegeven. Indien tot ontbinding wordt besloten, zullen alle eigendommen van de vereniging worden verkocht, de lopende schulden betaald en zal een eventueel batig saldo ten goede komen aan een liefdadige instelling, welke door de leden wordt gekozen na voordracht van het bestuur.
Het dan zitting hebbende bestuur zal gehouden zijn zich volledig aan deze bepalingen van liquidatie te houden; e.e.a. geschiedt onder de bepalingen van artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

Slotbepaling:


In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur met een meerderheid van stemmen van de leden. Alle vorige reglementen welke niet in de statuten zijn vastgelegd komen te vervallen met ingang van september 2019.
Het bestuur.
Opgemaakt te Arnhem, tijdens de algemene ledenvergadering op 5 september 2002, tekstueel herzien in januari 2023. 

 
 

LID WORDEN

Lid worden van "De Trolley's"?

Klik op de knop hieronder

 INSCHRIJFFORMULIER

LogoTrolleys