Privacyverklaring (AVG)

Personeelsvereniging "De Trolley's", gevestigd aan Westervoortsedijk 4, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.detrolleys.nl
Westervoortsedijk 4
0621105458

R. Teering is de Functionaris Gegevensbescherming van Personeelsvereniging "De Trolley's" Hij/zij is te bereiken via voorzitter@detrolleys.nl

Persoonsgegevens  die  wij  verwerken

Personeelsvereniging "De Trolley's" verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere  en/of  gevoelige  persoonsgegevens  die  wij  verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@detrolleys.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met  welk  doel  en  op  basis  van  welke  grondslag  wij  persoonsgegevens  verwerken

Personeelsvereniging "De Trolley's" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Personeelsvereniging "De Trolley's" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde  besluitvorming

Personeelsvereniging "De Trolley's" neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Personeelsvereniging "De Trolley's") tussen zit. Personeelsvereniging "De Trolley's" gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Platform : Joomla 4.x.x
Server : One.com

Hoe  lang  we  persoonsgegevens  bewaren

Personeelsvereniging "De Trolley's" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens ten behoeve van het lidmaadschap: Bij beëindiging van het lidmaadschap worden al deze gegevens verwijderd van onze systemen
 • Gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld de verhuur van objecten: Na beëindiging van de huurperiode worden deze gegevens van onze servers verwijderd

Delen  van  persoonsgegevens  met  derden

Personeelsvereniging "De Trolley's" verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies,  of  vergelijkbare  technieken,  die  wij  gebruiken

Personeelsvereniging "De Trolley's" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens  inzien,  aanpassen  of  verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Personeelsvereniging "De Trolley's" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@detrolleys.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Personeelsvereniging "De Trolley's" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe  wij  persoonsgegevens  beveiligen

Personeelsvereniging "De Trolley's" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via voorzitter@detrolleys.nl

LID WORDEN

Lid worden van "De Trolley's"?

Klik op de knop hieronder

 INSCHRIJFFORMULIER

LogoTrolleys